Důležité informace pro klienty - letecká doprava

Letecká doprava je nejbezpečnějším druhem dopravy, je však silně ovlivněna vnějšími vlivy, zejména počasím, přetížením letových cest a letišť, ale i stávkami apod. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy (včetně mezipřistání). V některých případech nastávají změny jen několik hodin před odletem nebo i v čase odletu. Dopravce je oprávněn v důsledku povětrnostních, technických nebo jiných vlivů nezávislých na jeho vůli přepravu odložit, zrušit nebo předčasně ukončit. Délka trvání zájezdu vychází z platného letového řádu v době zpracování nabídky.

Odbavení online
Všechny naše individuální zájezdy využívají lety na pravidelných linkách leteckých dopravců. Doporučujeme vždy využít možnosti odbavení na internetu - tzv. Web check-in, kterou většina leteckých společností umožňuje. Odbavení na internetu je dostupné zpravidla v době od 24 hod. před odletem. Odbavení se vždy provádí na webu operujícího dopravce (na letence uveden u každého letu jako "operated by"). Při odbavení postupujte dle pokynů uvedených na dané internetové stránce. Pro odbavení se zpravidla používá příjmení (bez diakritiky) a rezervační kód dopravce (na letence uveden u každého letu  jako "Vendor Locator" nebo "Check-in Reference"), případně číslo letenky (např. 108-1339452294). Někteří dopravci umožňují při online odbavení výběr sedadla zdarma nebo za poplatek. V případě nemožnosti odbavení na internetu (např. technický problém) doporučujeme postup během dne opakovat, případně využít standardní odbavení na letišti, stejně jako v případě, že dopravce odbavení na internetu z dané destinace nepodporuje.
Důležitá upozornění:
- odbavení na letišti může být u některých dopravců zpoplatněno, při nemožnosti odbavení na webu doporučujeme vzít s sebou na letiště printscreen s chybovým hlášením
- je nutné vždy cestovat s cestovními doklady, které byly uvedeny v letence při vystavení nebo odbavení.

Cesta na letiště
Před odjezdem na letiště vždy důkladně zkontrolujte, zda máte s sebou všechny doklady pro Vaší cestu (letenky, vouchery atd.) a také zkontrolujte, zda máte s sebou platné cestovní doklady pro všechny cestující. Dbejte dostatečné časové rezervy pro cestu na letiště; ve městech, ale i v okolí velkých letišť, bývá velmi často hustá doprava s kolonami a čekáním. Doporučujeme příjezd na letiště minimálně 2 hod. před odletem (u dálkových letů 3 hod. před odletem). Na letence najdete označení terminálu, kde probíhá odbavení Vašeho letu.

Na letišti
Odbavovací přepážky se otevírají zpravidla dvě hodiny před odletem, u dálkových letů pak tři hodiny před odletem. Odbavení končí zpravidla 60 minut před plánovaným časem odletu (někteří dopravci mohou mít tuto dobu kratší). Shodné časy platí pro podání odbavených zavazadel i v případě odbavení na internetu (Baggage drop-off). Všechny časy uvedené na letenkách a ostatních dokladech jsou časy místní. Odbavení na letišti může být u některých dopravců zpoplatněno. Ve vlastním zájmu se dostavte na letiště včas, neboť v případě zmeškání odbavení nebo odletu letadla pozbývá letenka platnosti včetně všech následujících úseků (tedy i cesty zpět). Pokud však přesto let zmeškáte, tak je tuto situaci nutné řešit ihned s leteckou společností přímo na letišti. Cestovní kancelář nemůže dle mezinárodních předpisů jakkoli ovlivnit zrušení letenky z důvodu nedostavení se k odletu ze strany cestujícího (tzv. no-show).

Přeprava tekutin, zakázané předměty, bezpečnostní pravidla
V příručním zavazadle může mít cestující tekutiny a gely do objemu maximálně 100 ml nebo 100 g. Vždy musí být v originálním balení a umístěné v plastovém, opakovaně uzavíratelném, průhledném a jediném sáčku o maximálním objemu sáčku 1 l (k dostání obvykle i na letišti u bezpečnostních rá­mů).

Výjimku tvoří pouze tekutiny nutné pro léčbu, nebo zvláštní stravování (např. kojenecká výživa). Pouze ale v množství nutné na dobu cesty. Počítejte s tím, že pracovníci bezpečnostní kontroly vás mohou požádat o ochutnání a doporučuje se mít lékařský předpis nebo potvrzení.

Podrobnosti a aktuální informace najdete vždy na webu příslušného dopravce i letiště (např. na webu Letiště Praha). 

Odbavení
Čísla odbavovacích přepážek jsou uvedena na informační tabuli v letištní odbavovací hale. K odbavení budete potřebovat platné cestovní doklady a letenkupopř. víza a jiné dokumenty povinné pro vstup do tranzitní nebo cílové země. V zemích EU a Schengenského prostoru mohou občané České republiky cestovat pouze s platným občanským průkazem se strojově čitelnými údaji, mimo tyto země je nutný cestovní pas. 

V případě, že jste předem odbaveni na internetu tzv. Web check-in nebo v samoobslužném odbavovacím kiosku - tzv. Self check-in*), tak pokud cestujete pouze s příručním zavazadlem, procházíte ihned bezpečnostní, příp. pasovou kontrolou. Pokud máte zavazadla k odbavení, jednoduše je odevzdáte na speciální přepážce označené jako „Baggage drop-off“*) , která se nachází u standardního odbavení a kde obdržíte zavazadlový lístek. Dále pokračujete přímo na bezpečnostní, příp. pasovou kontrolu. 

*) v případě, že tuto možnost dopravce na daném letišti umožňuje

Množství, povolenou hmotnost a rozměry kabinových zavazadel najdete vždy na webu operující letecké společnosti, stejně jako množství, povolenou hmotnost a rozměry odbavených zavazadel. Maximální hmotnost odbavených zavazadel, jejichž přeprava je zahrnuta v ceně letenky, najdete také přímo v letence. Za překročení  těchto limitů se platí poplatky nebo může být jejich přeprava odepřena (nadměrná hmotnost nebo počet kabinových zavazadel, překročení maximálních rozměrů atd.). V některých případech Vám může být kabinové zavazadlo odebráno a zdarma odbaveno, proto v případě, že máte kabinové zavazadlo větší, tak doporučujeme, abyste si pro tento případ všechny doklady, cennosti a léky připravili do malého pouzdra/kabelky a mohli je kdykoli vyjmout.

Po odbavení obdržíte palubní vstupenku do letadla a doklad o odbavení zavazadel. Poté budete pokračovat přes bezpečnostní kontrolu do odletové haly. Pokud cestujete do zemí mimo schengenský prostor, musíte projít pasovou kontrolou.

Čas pro příchod do odletového východu (gatu) je uveden na palubní vstupence a je avizován letištním informačním systémem (obrazovky) zpravidla 30-40 minut před odletem. Před vstupem do letadla předložíte letištnímu personálu palubní vstupenku a doklad totožnosti. 

Vždy je nutné sledovat letištní informační systém (obrazovky) - kdykoli může dojít k dodatečné změně odletového východu (gate) a tento může být na některých letištích poměrně vzdálen.

Během letu
Na palubě letadla je nutné respektovat určitá pravidla. Mezi ně patří například zákaz kouření, nebo speciální zacházení s elektronikou, zejména s mobilními telefony. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno na palubě letadla používat mobilní telefony a jiné elektronické přístroje (vyjma tzv. letového režimu), které by mohly mít vliv na systémy letadla. Před nástupem do letadla musí být veškeré tyto přístroje vypnuty. Bližší informace najdete na webu operující letecké společnosti nebo se obraťte na palubní personál.

Po příletu
Při výstupu z letadla dbejte, abyste na palubě nic nezapomněli. Výdej odbavených zavazadel probíhá u výdejního pásu, který je zpravidla uveden letištním informačním systémem na obrazovkách. V případě, že Vám zavazadlo nebylo doručeno (zpravidla zpoždění zavazadla) nebo bylo poškozeno, nahlaste prosím tyto skutečnosti neprodleně přímo na letišti ihned po jeho převzetí. Letištní přepážka označená Reklamace zavazadel/Baggage claim/Lost baggage/Lost luggage Vám poskytne okamžitou pomoc a obdržíte písemné potvrzení spolu s referenčním číslem Vaší reklamace (Property Irregularity Report - PIR). Další postup se následně řídí mezinárodními předpisy a podmínkami operujícího dopravce.  Cestovní kancelář nemůže dle platných mezinárodních předpisů jakkoli vstupovat do procesu řešení reklamace zavazadel. Veškeré možnosti náhrad, asistencí, náhradního doručení apod. jsou pouze v kompetenci letecké společnosti.

Berte prosím na vědomí, že dopravce nenese odpovědnost za běžné opotřebení Vašich zavazadel v podobě škrábanců, promáčknutí nebo poškození zavazadel díky jejich nadměrnému plnění.

Transferoví (přestupující) cestující
U přestupních letů je odbavení zpravidla provedeno až do cílové destinace cestujícího. Je nutné vždy pečlivě zkontrolovat palubní vstupenky a zavazadlové lístky, zda-li je na nich uvedena cílová destinace cestujícího. Pozdější změny jsou velmi problematické a v některých případech i nemožné. V některých výjimečných případech jsou z technických důvodů zavazadla odbavena až do cílové destinace, ale cestující musí provést odbavení na navazující let na webu nebo na přestupním letišti (u mezinárodních letů zpravidla u přepážky Transit v tranzitním prostoru letiště).  V jiných případech je z důvodu dodržení předpisů dané země možné provést odbavení pouze do přestupního bodu (zpravidla při přestupu na vnitrostátní lety v USA, Vietnamu apod.), kde cestující projde i se zavazadly celní a pasovou kontrolou a následně se odbaví na pokračující let. Bližší informace Vám vždy podá odbavující personál na výchozím letišti.

Vždy po příletu a zhasnutí transparentů "připoutejte se" si zapněte mobilní telefon do provozního režimu. Mnoho leteckých společností informuje o případných změnách a nepravidelnostech zprávou na mobilní telefon.

Po výstupu z letadla na přestupním letišti zkontrolujte na letištním informačním systému (obrazovky) informace o navazujícím letu a přemístěte se do části letiště, ze které odlétá návazný let tak, abyste ve správném odletovém východu byli nejpozději v době, uvedené na palubní vstupence a/nebo letištním informačním systému (obrazovky). Při přestupu mezi terminály je nutné se nezdržovat a bezodkladně pokračovat na terminál, odkud odlétá návazný spoj, neboť na některých letištích může být doba nutná k přesunu a letištním procedurám i více než 60 minut. Vždy je nutné průběžně sledovat letištní informační systém (obrazovky) - kdykoli může dojít z provozních důvodů k dodatečné změně odletového východu (Gate) a tento může být na některých letištích poměrně vzdálen. 

Nepravidelnosti při přepravě
V případě jakýchkoli nepravidelností při přepravě, jako je zpoždění, zrušení letu, rozvázání přípoje na přestupním letišti, zpoždění zavazadel apod., je nutné vše řešit ihned přímo na letišti s operující leteckou společností. Cestovní kancelář nemůže dle platných mezinárodních předpisů jakkoli vstupovat do procesu řešení nepravidelností při přepravě. Veškeré možnosti náhrad, přesměrování, nouzového ubytování, asistencí apod. jsou pouze v kompetenci letecké společnosti. Důrazně doporučujeme pečlivě uchovat veškeré účty na výdaje spojené s nepravidelnostmi - většina dopravců odmítá proplácet jakékoli náhrady bez doložení účtem.

Let tam a let zpět se vždy považují za dva oddělené lety, i pokud byly rezervovány v rámci jedné rezervace. V některých případech nemusí být letecká společnost, která let provozuje (také označovaná jako provozující letecký dopravce), tatáž jako ta, u které jste si zakoupili letenku. V případě jakýchkoliv potíží je odpovědná pouze letecká společnost, která let uskutečňuje. Pokud si letecká společnost najme letadlo včetně posádky od jiné letecké společnosti (tzv. dohoda o pronájmu s posádkou), nese letecká společnost, která si letadlo pronajme, provozní zodpovědnost za let a je podle pravidel EU (konkrétně nařízení č. 261/2004) považována za tzv. provozujícího leteckého dopravce.

Další informace 
CK plánuje přepravy dle platných mezinárodních pravidel i předpisů jednotlivých dopravců i letišť, nemůže však ručit za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jejich vzniku z různých důvodů (zpravidla technických, nepříznivého počasí či přetížení letových cest nebo letišť). Cestující musí při plánování přípojů z/na výchozí letiště, ale i obchodních termínů a celé dovolené nebo služební cesty, brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy, náhradu za případné škody, či na slevu z ceny zájezdu. V případě změny či zrušení letů leteckou společností, CK nenese žádnou odpovědnost a nemá žádný vliv na tuto změnu, celý postup se řídí podmínkami a rozhodnutími letecké společnosti dle platných mezinárodních předpisů.

Veškeré důležité informace si můžete přečíst v podrobných přepravních podmínkách na webu příslušné operující letecké společnosti. Informace o právech cestujích zejména v oblasti nepravidelností najdete také na webu Evropské komise Práva cestujících v letecké dopravě.